top of page

Privacy Statement

Stichting Wonderzoekers respecteert de privacy van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobile telefoon of tablet. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.

 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Bepalingen

1. Website (hierna ook “De website”): Stichting Wonderzoekers

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Stichting 

    Wonderzoekers, gevestigd te Wichersstraat 26, 1051 ML Amsterdam.

Verwerking

Stichting Wonderzoekers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon; als identificeerbaar zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, sysiologische, genetische, psychische, ecomomische, culturele of sociale identiteit.

 

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van nieuwe opdrachten.

 

Hier vindt u een opsomming van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, naam jarige (kind).

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken. Stichting Wonderzoekers verwerkt uw persoonsgegevens om goederen en diensten bij u af te leveren.

Besluitvorming

Stichting Wonderzoekers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Wonderzoekers) tussen zit. Stichting Wonderzoekers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Website met database voor het ontvangen en verwerken van uw contactverzoek of aanvraag

Bewaring

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij de wet is bepaald.

Derden

Stichting Wonderzoekers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Stichting Wonderzoekers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

  • Geanonimiseerde analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen wij de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

 

Op onze website hebben wij slechts de noodzakelijke cookies verwerkt voor een goed functionerende website. Wilt u een goed werkende website, klikt u dan onder op de pagina op “Akkoord” Deze methode komt overeen met de AVG (ingangsdatum 25 mei 2018).

 

Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. Wij hebben het laatste octet van het IP adres gemaskeerd. Wij hebben ‘gegevens delen’ uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Wonderzoekers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar linda@wonderzoekers.com.

Bescherming

Stichting Wonderzoekers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via linda@wonderzoekers.com

Beeldmateriaal

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

strook
bottom of page