top of page

Algemene Voorwaarden

Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Opdrachtnemer:       

Stichting Wonderzoekers®

Opdrachtgever:        

De natuurlijke, rechts -persoon of vennootschap die met Stichting Wonderzoekers een overeenkomst heeft gesloten.

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst tussen Stichting

      Wonderzoekers en Opdrachtgever.

1.2 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dat de       

      geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval voor de nietige bepaling een 

      bepaling in de plaats laten treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.          

Overeenkomsten

2.1  Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is

      genoemd. Opdrachtgever blijft gebonden aan zijn opdracht, zolang Stichting Wonderzoekers deze niet

      heeft afgewezen.             

2.2 Overeenkomsten gelden als gesloten: 

      a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;  

      b) een schriftelijk akkoord;

      c) door aanvang van de werkzaamheden.  

2.3 De prijzen op de website zijn incl. BTW voor de verjaardagsfeestjes voor particulieren en excl. BTW en voor 

      instanties die BTW plichtig zijn. Indien van toepassing worden reiskosten gerekend.

2.4 Tenzij anders is vermeld gelden alle prijsopgaven onder voorbehoud van wijzigingen.  

Verplichtingen

3.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de vereiste 

      toestemming van derden en/of vergunningen.

3.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen van de door haar ingeschakelde en/of uitgenodigde

      derden die bij de opdracht zijn betrokken.

Uitvoering

4.1  Stichting Wonderzoekers zal de Overeenkomst naar beste vermogen in overeenstemming met de eisen van

      goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Stichting Wonderzoekers het recht

      bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 Stichting Wonderzoekers verplicht haar medewerkers in het bezit te zijn van een geldige Verklaring Omtrent

      Gedrag en BHV certificaat.

Reclames

5.1  Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst van Stichting Wonderzoekers behoren

      onmiddellijk na constatering door Opdrachtgever te worden doorgegeven.

5.2 Indien de reclame naar het oordeel van Stichting Wonderzoekers juist is, zal Stichting Wonderzoekers de

      tekorten of gebreken binnen zo kort mogelijke termijn herstellen. Opdrachtgever blijft echter verplicht tot

      betaling van de volledige som.

5.3 Indien het alsnog verrichten van de Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Stichting

      Wonderzoekers slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het hiernavolgende in artikel 8 omtrent

      aansprakelijkheid bepaalde.

5.4 Stichting Wonderzoekers aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn

      veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, dan wel door van buiten

      komende oorzaken. 

5.5 Indien niet tijdig wordt gereclameerd, worden de diensten en werkzaamheden geacht deugdelijk te zijn 

      uitgevoerd.

5.6 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na de

      factuurdatum.

5.7 Na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijnen wordt Opdrachtgever geacht de werkzaamheden 

      respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. 

Overmacht

6.1  Omstandigheden welke niet aan Stichting Wonderzoekers te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat 

      naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden

      (zoals doch niet beperkt tot extreem weer, intrekking van een of meerdere vergunningen, nationale rouw en

      pandemie) geeft haar het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering

      daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Stichting Wonderzoekers behoudt

      in dat geval haar recht op vergoeding (waaronder doch niet beperkt tot kosten voor door haar

      ingeschakelde derden). 

Annulering

7.1  Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren. Opdrachtgever dient dan de

      navolgende kosten aan Stichting Wonderzoekers te voldoen, in geval van annulering:

      a) in de periode liggend tussen 6 en 3 maanden voor het aanvangsmoment, 30% van de volledige 

      opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt);

      b) in de periode liggend tussen 3 en 1 maanden voor het aanvangsmoment, 50% van de volledige     

      opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt) en

      c) in de periode liggend tussen 1 maand voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf, 100% van 

      de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt).

      De opdrachtsom bedraagt de in de overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd met daarna   

      overeengekomen mutaties.

7.2 Van een annulering is sprake wanneer de bijeenkomst geheel of gedeeltelijk vervalt.

7.3 Voor de berekening van de schadeloosstelling wordt uitgegaan van de dag, waarop de annulering Stichting

      Wonderzoekers heeft bereikt per post of per e-mail.

Aanspakelijkheid

8.1  Stichting Wonderzoekers is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever 

      en/of diens deelnemers en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe

      gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting Wonderzoekers.

8.2 Indien Stichting Wonderzoekers eventueel aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid

      beperkt tot maximaal de overeengekomen prijs van de opdracht.

8.3 Stichting Wonderzoekers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgs- en

      bedrijfsschade.

8.4 Stichting Wonderzoekers is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever

      en/of diens deelnemers en/of degenen die hen vergezellen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd. 

Betaling

9.1  Opdrachtgever is op ieder moment op eerste verzoek van Stichting Wonderzoekers verplicht zekerheid te

      stellen voor de voldoening van al hetgeen door haar is verschuldigd.

9.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de

      betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. De betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever is

      niet gerechtigd enige betaling op te schorten dan wel te verrekenen.

9.3 Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is Opdrachtgever van rechtswege in

      verzuim. Zij is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten

      van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-.

9.4 Indien een (aan)betaling niet tijdig ontvangen is dan heeft Stichting Wonderzoekers het recht de

      overeenkomst per direct te annuleren en verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren, zonder     in

      verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door opdrachtgever en dus is artikel 7 van

      overeenkomstige toepassing. 

9.5 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet 

      Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Opdrachtgever zijn

      de vorderingen van Stichting Wonderzoekers  op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

9.6 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de

      opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

Diversen

10.1  Deelnemers dienen minimaal 4 jaar te zijn voor het programma van Wonderzoekers.   

10.2 In de werkruimte van Stichting Wonderzoekers geldt een rookverbod en hanteren wij een geluidsniveau

       van maximaal 90 decibel.  

Covid-19

11.1   Zolang maatregelen vanuit de overheid vanwege COVID-19 van toepassing zijn zal Stichting

        Wonderzoekers al het mogelijke in het werk stellen om het event binnen de richtlijnen van het RIVM te

        laten plaatsvinden. Toch blijft opdrachtgever eindverantwoordelijk voor het naleven van haar deelnemers

        van deze RIVM richtlijnen. Stichting Wonderzoekers kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor COVID 19

        gevolgen opgelopen tijdens het evenement.

11.2  Opdrachtgever communiceert vooraf over de maatregelen, waarin alle gezondheidsregels worden

        besproken.

11.3  Eventuele boetes voortkomend uit het niet naleven van RIVM richtlijnen zullen voor rekening van de

        Opdrachtgever zijn.

11.4  In het geval dat een opdracht geen doorgang kan vinden als gevolg van COVID 19, biedt de Stichting

        Wonderzoekers de volgende mogelijkheden aan:

        a) Het programma zal online worden voortgezet 

        b) Annulering van de geboekte opdracht tegen de op dat moment werkelijk gemaakte kosten, met een

        minimum van 25% annuleringskosten.

11.5  Mocht opdrachtgever de geboekte opdracht willen annuleren terwijl deze, volgens de richtlijnen, wel zou

        kunnen doorgaan, dan zullen de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden gelden, zie hiervoor artikel 7 van

        onze algemene voorwaarden.

Int. eigendom

12.1  Stichting Wonderzoekers is uitsluitend rechthebbende van alle bestaande en toekomstige rechten van 

        intellectueel eigendom (waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit

        werken (in welke vorm dan ook, waaronder doch niet beperkt tot uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs

        en concepten) die Stichting Wonderzoekers in het kader van de opdracht ontwikkelt en/of heeft (laten)

        ontwikkelen. Opdrachtgever verkrijgt hierop voor de duur van de opdracht een gebruiksrecht.  

12.3 Door het in het kader van de opdracht aan Stichting Wonderzoekers ter beschikking stellen van materialen 

        of werken, van welke aard dan ook, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke toestemming aan Stichting

        Wonderzoekers deze materialen en werken op welke wijze dan ook te gebruiken, voor zover dit voor een

        behoorlijke uitvoering van de opdracht redelijkerwijs vereist is.  

12.5 Opdrachtgever zal eventuele rechten van derden op de in het kader van de uitvoering van de

        Overeenkomst gebruikte objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of

        methoden te allen tijde respecteren.

12.6 Geluid -, foto – en/of beeldopnamen van de opdracht mogen door Stichting Wonderzoekers niet zonder

        voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtgever gebruikt in interne en externe communicatie-

        uitingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Toepasselijk recht

13.1  Op alle rechtsverhoudingen tussen Stichting Wonderzoekers en Opdrachtgever is Nederlands recht van

        toepassing. Uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarbinnen (de statutaire zetel van) Stichting

        Wonderzoekers zich bevindt, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

strook
bottom of page